سلام
كسي از اين برنامه به عنوان برنامه پشتيبان گيري در شبكه استفاده كرده است؟
يعني يك Master يكMedia وچندين client؟
آيا با مشكلي مواجه شده است؟
من اين برنامه را در يك سيستم به راحتي مي توانم استفاده كنم ولي چنانچه بخواهم يك Master يك Media وچندين client تعريف كنم . همديگر با نميشناسند. به عنوان مثال بعد از نصب نسخه Master اي آن، نسخه
Media را نصب كردم ولي در هنگام بالا آمدن نسخه Media با چندين پيغام خطا روبرو مي شوم: شبكه خود را چك كنيد. مجوز ها و سطح دسترسي را چك كنيد و غيره...
ميخواستم بدانم كسي اين برنامه را نصب كرده و در صورت نصب روي شبكه آيا با همچين مشكلي روبرو شده؟ و چطور تونسته از پس آن بربياد... يك هفته است كه دارم كنجار ميروم بخدا

مرسيموضوعات مشابه: