با سلام
گزارش تست فلوك را چگونه ميشه تفسير كرد يعني در صورتيكه نتيجهpass شده با چه درجه اي از كيفيت پاس شده؟ پارامترهاي اصلي چي هستند و چگونه سنجيده مي شوند؟
تشكرموضوعات مشابه: