ما برای دیتاسنتر از یک سرور hp m370 استفاده کردیم. سرور از 4 دیسک برای انجام RAID5 استفاده میکنه.
سایز استریپ ها 64 کیلو است. برای تعیین کارایی با نرم افزار کریستال یک تست انجام دادم. نتایجش در زیر قابل مشاهده است

Sequential Read : 220.968 MB/ s s Sequential Write : 28.994 MB/s
Random Read 512KB : 65.720 MB/s
Random Write 512KB : 33.924 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.495 MB/s [ 365.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.394 MB/s [ 96.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 10.410 MB/s [ 2541.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 2.198 MB/s [ 536.7 IOPS]
هما نطور که می بینید سرعت نوشتن روی دیسک غیر عادی است!
دوستانی که امکان تست مشابه رو روی سرور های با RAID5 رو دارند لطفا بفرماین آیا این بنچ عادی است یا نه؟
اگر نیست علت این کندی چیست؟موضوعات مشابه: