سلام
بنا به توصیۀ مدیر عزیز ، بحث تجاری نداریم. فقط فنی.