با سلام

من یک سویچ 4500 3com دارم و می خوام vlan تعریف کنم تا manage راحتر داشته باشم اما مشکل دارم کسی می تونه کمک کنه یکسری تنظیم دارم که میزارم.
2 کامپیوتر که یکی به vlan 2 هست و یکی به vlan 3 پورت 24 سویچ هم trunk که اینترنت هم تو پورت 24 هست.
توضیح اگر vlan نباشه اینترنت دارند. و ping gateway رو هم دارند که روی روتر هست 100.1 و 200.1 .

VLAN 2
Ethernet: 1/0/2
tagged: 1/0/24
untagged port: 1/0/2
ip : 192.168.100.2

VLAN 3
Ethernet: 1/0/3
tagged: 1/0/24
untagged port: 1/0/3
ip : 192.168.200.2

Ethernet: 1/0/24
tagged: 1/0/24
untagged port: noon
Port mode: trunk
مرسیموضوعات مشابه: