با سلام برای دوستانی که با مودمهای Huawei سر و کار دارند کانفیک لایه 2 (بصورت Bridge) و همچنین کانفیگ لایه 3 (بصورت روتر) قرار دادم امیدوارم مفید باشد :******************** Layer 2 Config (Bridge Mode)
#
Sysname Quidway
#
Bridge enable
Bridge 1 enable
#
Undo ip option source-routing
#
Interface Ethernet1/0
Promiscuous
Bridge-set 1
#
Interface Atm 2/0
Bridge-set 1
Pvc 0/35
#
Interface NULL0
#
User-interface con 0
User-interface vty 0 4
#
Return

********************** Layer 3 Config (Router Mode)
#
Sysname Quidway
#
Interface Ethernet1/0
Ip address X.X.X.X 255.255.255.0
#
Interface Atm2/0
Shdsl wire 2
Pvc 0/35
Map ip inarp
Ip address Y.Y.Y.Y 255.255.255.252
#
#
Interface NULL0
#
Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Z.Z.Z.Z preference 60
#
User-interface con 0
Userinterface vty 0 4
#
Return
موضوعات مشابه: