1- اگه می خواین روی یک machine هر دو نقش database server و front-end server رو بدین! که هنر کردین!هچ مشکلی نیست. خیالتون تخت! چند تا next ساده است.
2- دو تا machine و یکی DBserver دیگری Front-end، و Active هم ندارین! خوی در این حالت راهکار ارائه شده زیر بسیار مفید می باشد!
ساختن 4 تا DB دستی با collation و دقت کنین که اگه این رو نداشته باشه، نمیشه: Latin1_General_CI_AS_KS_WS ، با اسم های SharePoint_Config", "SharePoint_AdminContent", "SharedServices_DB" and "SharedServicesSearch_DB".
و اجرای دستور
PSConfig -cmd -configdb -create -server database_servername -database SharePoint_Config -user domain/username -password password
-dbuser sharepoint_login_username -dbpassword sharepoint_login_password -admincontentdatabase SharePoint_AdminContent
در cmd زیر مسیر C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12


موفق باشین!


refrence:
Installing SharePoint without AD? - fooshen's - Site Home - MSDN Blogsموضوعات مشابه: