مي خواهيم در وركفلو، به جاي assign كردن Task به كاربر خاص، به يك «نقش» ارجاع بدهيم. مثلا رئيس حسابداري. اگر رئيس حسابداري كاربر A بود، در فهرست Taskهاي او بيايد و اگر فردا كاربر B رئيس حسابداري شد، در Taskهاي كاربر B قرار داده شود.

طبيعتا بايد از اطلاعات كاربران Active Directory استفاده نمايد. ولي اينكه چگونه نمي دانم!
فرض مي كنيم گروهي(Group) به نام Hesabdari ساخته باشيم كه Manager آن كاربر A باشد. بايد در وركفلو بگوييم كه كارها را به Hesabdari's Manager ارسال كن

لطفا راهنمايي فرماييد.

موضوعات مشابه: