سرعت پاین انتفال فایل از پوشه share شده در حالتی که کاربر به اینترنت متصل باشد

Printable View