سلام به همگی

به نظرشما،طبق یک ساختاردرختی، نقشه راه معماری و امنیت فضای سایبر یک کشور،شامل چه سازمانها وارگانهایی باید باشد؟
(کدامیک تابع هم باشندو....)موضوعات مشابه: