سلام
دوستان،کسی اطلاعی راجع به این 2موضوع داره...

-SOC workflowیا جریان کاری در soc
-تجهیزاتSOC درسیسکو

ممنونموضوعات مشابه: