یک منبع خوب و عالی جهت مفاهیم وایرلس
http://www.ostadonline.com/COURSeS.asp?a=32موضوعات مشابه: