نرم افزار sarg یک نرم افزار جالب و قدرتمند برای گزارش گیری از کاربران پروکسی squid به صورت web base می باشد که می تواند گزارش روزانه، ماهانه و هفتگی را تحت وب نشان دهد.
ابتدا فایل tar.gz آن را دانلود کرده و نصب می نماییم.
سپس با دستورات tar –xvzf tar.………… ./configure, make, make install آنرا نصب می نماییم.
سپس فایل usr/local/sarg/sarg.conf را پیکربندی می کنیم. (در این فایل تنها کافیست مسیر فایل access.log را درست وارد نماییم . یعنی همان مسیری که در squid.conf تعریف کرده ایم.)

سپس فایلهای اسکریپت script.daily; script.weekly, script.monthly را مانند زیر می سازیم.


vi script.daily

#!/bin/bash

#Get yesterday date
YESTERDAY=$(date --date "1 day ago" +%d/%m/%Y)

sarg -o /var/www/html/squid/daily -d $YESTERDAY > /dev/null 2>&1

exit 0


vi script.weekly

#!/bin/bash

#Get one week ago today
YESTERDAY=$(date --date "1 days ago" +%d/%m/%Y)
WEEKAGO=$(date --date "7 days ago" +%d/%m/%Y)
sarg -o /var/www/html/squid/weekly -d $WEEKAGO-$YESTERDAY > /dev/null 2>&1
exit 0


vi script.monthly

#!/bin/bash

#Get one month ago today
YESTERDAY=$(date --date "1 days ago" +%d/%m/%Y)
MONTHAGO=$(date --date "1 month ago" +%d/%m/%Y)
sarg -o /var/www/html/squid/monthly -d $MONTHAGO-$YESTERDAY > /dev/null 2>&1
exit 0


سپس به این اسکریپت ها خاصیت execute می دهیم. سپس یک crontab می نویسیم تا به صورت روزانه ماهانه و هفتگی این اسکریپتها اجرا شوند.
دستور روبرو را می زنیم و سپس به صورت زیر ویرایش می کنیم Crontab –e
30 0 * * * /usr/local/sarg/script.daily
15 0 * * 1 /usr/local/sarg/script.weekly
30 1 1 * * /usr/local/sarg/script.monthlyموضوعات مشابه: