در این قسمت نحوه نصب NTTacPlus بر روی یک سیستم تازه و بدون هیج گونه نسخه ی قبلی داده خواهد شد .
نیازمندی های سیستم :
1- Windows 9X, NT4.0, 2000
2- Pentium 133 یا بالاتر
3- MB 32 حافظه ی RAM برای Windows های 9x و 48 MB برای Windows های NT4.0 و 2000
4- حداقل 4 MB حافظه خالی برای نصب NTTacPlus روی هارد و فضای اضافه برای Log و سیستم حسابداری و Profile کاربران
5- شبکه: سازگار با TCP/IP و Winsock 1.1

بسته ی اصلی نرم افزار حاوی فایل های زیر می باشد :

NTTACP.EXE
Main NTTacPlus executable

NTTACP.INI
Configuration file for NTTacPlus

RADDICT.DAT
extensible RADIUS attributes dictionary

INSTSERV.EXE
Utility for installing NTTacPlus as a NT service

README.TXT
Text file including most up-to-date additions and useful information

MESSAGES\*.TXT
Directory containing text files (pre and post authentication banners)

ODBC\STAT.MDB
Microsoft Access database file with example accounting tables

ODBC\NTTACDB.MDB
Microsoft Access database containing User and Group profile tables

NTTACMON.EXE
NTTacPlus Remote Console Executable

EXTERNAL\*.*
Directory with external NT utilities and scripts

DOCS\MANUAL.DOC
English documentation

DOCS\ORDER.DOC
Order form (Valid outside Italy)

DOCS\MANUALE.DOC
Italian Documentation

DOCS\ORDINE.DOC
Order form (valid only for Italy)

USERS\*.USR
Examples of preconfigured user profiles in ASCII format

GROUPS\*.UGP
Examples of preconfigured group profiles in ASCII format

برای نصب برنامه تنها کافی است فایل setup را اجرا نمایید.
برای حذف نرم افزار، یا بر روی فایل Uninstall و یا از طریق گزینه Add/Remove Programs میتوانید برنامه را پاک کنید.
در صورتی که نرم افزار به عنوان یک سرویس نصب شده است شما می‌بایست ابتدا سرویس را پاک کنید. برای این کار فایل InstServ.exe را اجرا نمایید.نکته 1: پس از نصب نرم افزار، برای نصب و اجرای آن بصورت Service، ابتدا دکمه ی Install service و سپس دکمه ی Start service را فشار دهید.
نکته 2: در صورتی که شما NTTacPlus را به صورت سرویس نصب نمایید، پنجره ی قابل مشاهده ای نخواهید دید. برای انجام تنظیمات بر روی Server می‌بایست از طریق Console این کار را انجام داد. برای انجام این کار، فایل NtTacMon.exe را اجرا نمایید.

در صورتی که روند نصب , حذف با موفقیت تکمیل نشود، پس از متوقف کردن و پاک کردن سرویس کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید :
1- کلیه ی میانبر ها به NTTacPlus را از پوشه Start Menu پاک کنید .
2- کليه Data Source های اشاره گر به Database های NTTacPlus را از ODBC سیستم پاک کنید.
3- شاخه‌ی اصلی و زیر شاخه های آن، که معمولا C:\Nttacplus2.0 می‌باشد را پاک کنید.
4- برنامه RegEdit.Exe را اجرا کرده و Registry Key های زیر را پاک کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Master Soft\NTTacPlusConsole
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Master Soft\NTTacPlusMgr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Master Soft (only if this key is empty and has no subkeys)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\NTTacPlus 2.0


اولین ورود به نرم افزار

برای ورود به نرم افزار و یا تنظیم Server نرم افزار، برنامه Console را اجرا نمایید. برای ورود نام کاربر را admin و رمز ورود را نیز admin وارد نمایید. Server Name را به حال localhost قرار داده و یا در صورتی که مایل به تنظیم Server از راه دور می باشید، IP Address سیستمی را وارد کنید که NTTacPlus Server روی آن نصب شده است. قسمت Encryption Key را خالی رها نمایید.پس از ورود به سرور از طریق Console فوق لیست کابران Online را خواهید دید. در صورت Minimize کردن نرم افزار، Icon آن به صورت زیر در Taskbar قرار خواهد گرفت:

موضوعات مشابه: