نصب و راه اندازی Squid همراه Radius

ابتدا فابل squid_radius_auth را دانلود کرده فایل دانلودشده را باز کزده و Config میکنیم بدین صررت :
cd /etc/squid/
wget http://www.squid-cache.org/contrib/s..._auth-1.09.tgz
tar -zxvf squid_radius_auth-1.09.tgz
cd squid_radius_auth-1.09
make
make install


vi /etc/squid/squid_radius_auth.conf

server 127.0.0.1
secret dark123


و در نهایت فایل Squid را Config میکنیم بدین صورت :

auth_param basic program /etc/squid/squid_radius_auth -f /etc/squid/squid_radius_auth.conf
auth_param basic children 6
auth_param basic realm DarkLove Proxy Access
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
acl AuthUsers proxy_auth REQUIRED
http_access allow all AuthUsers
تمام
موفق باشید
موضوعات مشابه: