به طور کلی شرکت مایکروسافت نرم افزار قدرتمند ISA Server 2006 خود را در دو نسخه به بازار عرضه نموده است که عبارتند از نسخه Enterprise Edition و نسخه Standard Edition. این دو نسخه قابلیت هایی دارند که آنها را از یکدیگر متمایز می کند.


Internet Security and Acceleration Server: Editionsموضوعات مشابه: