هميشه بعد از ريستات ناگهاني سيستم (بدون shut down) همه سايتهائي كه دركش اكسپرس كش شده از بين ميروند ايا براي جلوگيري از اين امر راه حلي وجود دارد؟