سلام

براي دوره SQL متناسب با دوره هاي MCSE كدوم دوره مناسبه ؟؟؟ چ بخشي از SQl رو بايد مطالعه كنم / مرسيموضوعات مشابه: