صفحه وایرلس فقط برای یک لحظه باز میشود و سریعاً بسته میشه علت چیه ؟موضوعات مشابه: