آقا من سوالاتی تو ذهنمه که اگه بپرسم‌می گید خاک بر سرت :دی

Sent from my Nexus 4 using Tapatalk HD