آیا بستن پورت های شیرینگ در ارتباط یوزر ها با dc یا در هنگام joinبه domain مشکل ایجاد می کند

Printable View