Unattended Mode در واقع نوعی روش برای نصب Active Directory و ایجاد دامنه های مورد نیاز است. در این روش تمام تنظیمات برای نصب Active Directory در یک فایل متنی که به آن Answer File گفته می شود قرار گرفته و تمام مراحل نصب اینبار از روی Answer File خوانده شده و Active Directory به صورت خودکار و بدون دخالت شما بر روی ماشین نصب خواهد شد. برای ایجاد دامنه های مختلف که در بخش های گذشته به آنها پرداخته شد نیاز به یک Answer File با تنظیمات خاص خود دارید. در این بخش Answer File مربوط به نصب Unattended دامنه ها به همراه فرم کلی آنها آمده است و سپس نحوه نصب یکی از آنها در انتها به صورت عملی آموزش داده می شود.
نصب و را ه اندازی Single Domain Forest
فرم کلی:
[DCINSTALL]
NewDomain=forest
NewDomainDNSName=
DomainNetBiosName=
SiteName=
ReplicaOrNewDomain=domain
ForestLevel=
DomainLevel=
InstallDNS=yes
CreateDNSDelegation=No
ConfirmGc=Yes
DatabasePath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Database مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
LogPath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Log مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
RebootOnCompletion=yes
SYSVOLPath=”"
SafeModeAdminPassword=< Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >

فرم مربوط به راه اندازی دامنه MICROSOFT.COM:
[DCINSTALL]
NewDomain=forest
NewDomainDNSName=MICROSOFT.COM
DomainNetBiosName=MICROSOFT
SiteName=Default-First-Site-Name
ReplicaOrNewDomain=domain
ForestLevel=4
DomainLevel=4
InstallDNS=yes
CreateDNSDelegation=No
ConfirmGc=Yes
DatabasePath=”C:\Windows\NTDS”
LogPath=” C:\Windows\NTDS ”
RebootOnCompletion=yes
SYSVOLPath=” C:\Windows\SYSVOL”
SafeModeAdminPassword=< Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >
همان طور که می بینید در Answer File نسخه Functional Level به صورت عدد مشخص شده است. این عدد معادل نسخه Functional Level ای است که می خواهیم از آن استفاده کنیم:
۰ = Windows 2000 Server native mode
2 = Windows Server 2003
3 = Windows Server 2008
4 =Windows Server 2008 R2

نصب و راه اندازی Child Domain
فرم کلی:
[DCINSTALL]
ParentDomainDNSName=
UserName=
UserDomain=
Password=< والد کلمه عبور ادمین>
NewDomain=child
ChildName=
SiteName=
DomainNetBiosName=< دامنه NetBIOSنام >
ReplicaOrNewDomain=domain
DomainLevel=< domain functional level عدد مربوط به >
DatabasePath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Database مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
LogPath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Log مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
SYSVOLPath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر SYSVOL مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
InstallDNS=yes
CreateDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName= DNSDelegationPassword=
SafeModeAdminPassword= < Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >
RebootOnCompletion=yes
فرم مربوط به راه اندازی دامنه MSN.MICROSOFT.COM:
[DCINSTALL]
ParentDomainDNSName=MICROSOFT.COM
UserName=MICROSOFT.COM\Administrator
UserDomain=MICROSOFT.COM
Password=< والد کلمه عبور ادمین>
NewDomain=child
ChildName=MSN
SiteName= Default-First-Site-Name
DomainNetBiosName=MSN
ReplicaOrNewDomain=domain
DomainLevel=4
DatabasePath=”C:\Windows\NTDS”
LogPath=”C:\Windows\NTDS”
SYSVOLPath=” C:\Windows\SYSVOL”
InstallDNS=yes
CreateDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName=MICROSOFT.COM\Administrator
DNSDelegationPassword=< والد کلمه عبور ادمین>
SafeModeAdminPassword=< Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >
RebootOnCompletion=yes

نصب و راه اندازی Additional Domain
فرم کلی:
[DCINSTALL]
UserName=< به آن اضافه شود Additional DC نام کاربر ادمین دامنه¬ای که قرار است >
UserDomain=< به آن اضافه شود Additional DC نام دامنه¬ای که قرار است >
Password=< به آن اضافه شود Additional DC کلمه عبور کاربر ادمین دامنه¬ای که قرار است >
SiteName=
ReplicaOrNewDomain=replica
ReplicaDomainDNSName=< به آن اضافه شود Additional DC نام دامنه¬ای که قرار است >
DatabasePath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Database مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
LogPath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر Log مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
SYSVOLPath=”< بر روی درایو محلی کامپیوتر SYSVOL مسیر ذخیره¬سازی فایل >”
InstallDNS=yes
ConfirmGC=yes
SafeModeAdminPassword=< Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >
RebootOnCompletion=yes
فرم مربوط به اضافه کردن Additional DC:
[DCINSTALL]
UserName=MICROSOFT.COM\Administrator
UserDomain=MICROSOFT.COM
Password=< والد کلمه عبور ادمین>
SiteName= Default-First-Site-Name
ReplicaOrNewDomain=replica
ReplicaDomainDNSName=MICROSOFT.COM
DatabasePath=”C:\Windows\NTDS”
LogPath=”C:\Windows\NTDS”
SYSVOLPath=” C:\Windows\SYSVOL”
InstallDNS=yes
ConfirmGC=yes
SafeModeAdminPassword=< Restore Mode انتخاب یک کلمه عبور برای حالت >
RebootOnCompletion=yes

نصب و را ه اندازی Single Domain Forest
می خواهیم دامنه MICROSOFT.COM را به روش Unattended نصب کنیم.
ابتدا Answer File مربوط به نصب دامنه MICROSOFT.COM را که در ابتدای این بخش آورده شد به یک ماشین مجازی که دامنه ای در آن نصب نشده است(در اینجا Server1 ) به صورت یک فایل متنی( به عنوان مثال در یک فایل Notepad) وارد کنید:از مسیر Start> Run دستور CMD را اجرا کنید تا پنجره Command Prompt باز شود. سپس در پنجره Command Prompt دستور زیر را اجرا کنید:


dcpromo /unattend:C:\Answerfile.txt
همان طور که می بینید عملیات نصب به صورت خودکار انجام شده و در پایان سیستم راه اندازی مجدد خواهد شد.

منبع : amozeshshabakeموضوعات مشابه: