در صورتی که دیتابیس اکتیو دایرکتوری NTDS.DIT خراب شده یا متناقض شده است، میتوانیم تلاش کنیم که آن را مرمت یا تعمیر Repair کنیم .
برای ویندوزهای 2000 یا 2003 باید اول سرور ریستارت Restart شود و سپس با مد Directory Services Restore Mode - DSRM وارد دومین کنترولر شویم .همانطور که میدانیم در زمانی که سرور را ریستارت کردیم با کلید F8 میتوانیم وارد این مد DSRM شویم و همانطور که باز میدانیم برای وارد شدن احتیاج به پسورد DSRM داریم .
برای ویندوزهای 2008 یا 2008R2دیگر احتیاج به عمل بالا نیست بلکه میتوان سرویس Active Directory Domain Services را متوقف Stop کرد، این کار را میتوانید با وارد شدن به کنسول Services و متوقف Stop کردن Active Directory Domain Services انجام دهید یا کنسول داس CMD را باز کرده و فرمان Net Stop NTDS را اجرا میکنیم. مطابق شکلهای زیر :
بعد از انجام مرحله بالا و وارد شدن به این حالت، کنسول داس CMD را باز کرده و از فرمان NTDSUTIL استفاده میکنیم. در اینجا باز یک تغییر دیگر در ویندوزهای 2008 و2008R2 وجود دارد، در این ویندوزها بعد از اجرای NTDSUTIL باید فرمان Activate Instance NTDS را اجرا کنید، مانند شکل زیر :


سپس کلمه FILES را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم، با این کار به مد File Maintenance وارد میشویم. مطابق شکل زیر :


سپس کلمه INTEGRITY را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم. بعد از تمام شدن یک لاگ فایل ntds.INTEG.RAW ساخته میشود. مطابق شکل زیر :


سپس کلمه QUIT را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم، تا از مد File Maintenance خارج شویم. مطابق شکل زیر :


سپس کلمه SEMANTIC DATABASE ANALYSIS را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم، تا وارد مد Semantic Checker شویم. مطابق شکل زیر :


سپس کلمه VERBOSE ON را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم تا اطلاعات دقیقتری بدست آوریم. مطابق شکل زیر :


سپس کلمه GO FIXUP را نوشته و کلید Enter را فشار میدهیم، بعد از تمام شدن دوباره یک لاگ فایل dsdit.dmp.0 ساخته میشود. مطابق شکل زیر :


کار تمام شد. با کلمه QUIT از NTDSUTIL خارج میشوید .

اگر ویندوز 2000 یا 2003 میباشد باید سرور یکبار ریستارت Restart شود. اگر ویندوز سرور 2008 یا2008R2 است، یا از کنسول Services ، سرویس
Active Directory Domain Services را استارت Start میکنید و یا از کنسول داس CMD این فرمان Net Start NTDS را اجرا میکنند

منبع :
microsoft
موضوعات مشابه: