با سلام به تمامى اساتىد من مى خوام ىسرور دامىنم رو از 2003 به 2008 تغىىر بدم که اصلا اوضاع خوبى نداره و خىلى کانفىگ هم روش هستش. مى خواستم ببىنم راهى هست که خىلى راحت من سرور رو تغىىر بدم بدون قطعى ( که اىن مورد برام مهمه )و سرور رو عوض کنم

راه حل شما چىه ؟
و اىنکه من از ىک سرىى کانفىگ ها خبر ندارم چون اون شخصى که کانفىگ کرده هم نه داکىومنتى به من داده نه توضىحى مىده.
مرسى از همه

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2موضوعات مشابه: