سلام
کسی ازدوستان میدونه کار bras چیه؟
bras تو شرکت های pap کاربرد داره ولی دقیقا نمیدونم کارش چیهموضوعات مشابه: