دوستان در قوانين انجمن به صراحت آمده كه ارتباطات شخصي و دادن تلفن و اي ميل و .. مجاز نيست
لطفا رعايت فرماييد وگرنه با عرض شرمندگي تذكر و بسته شدن پست را در پي خواهد داشت

ممنون از اينكه مد نظر قرار ميدهيد