باسلام

دردومینی که ره اندازی کردم متوجه شدم بعد از هر بار که یوزرها لاگین می شوند بایدمراحل setup windows internet explorer رامجددطی کنند علت چیست؟هرچی سرچ کردم چیزی دراین مورد خاص ندیدم چون تمام یوزرهای ما بایوزرخاصی لاگین می کنند که پروفایل آن را
c:\nul قراردادیم.
یکراه پیدا کردم که جواب نداد:درپالیسی آن یوزر:

computer configuration/policies/administrative template/windows component/internet explorer/prevent performance of first run customiz setting