وقت بخیر
با توجه به اینکه تمام سرورهای ما و به ویژه DC از Windows server 2003 R2 استفاده می کند، به نظر شما آیا برای سرور جدید Windows server 2008 R2 نصب کنیم و به عنوان Additional DC تعریف کنیم و Functional Level آن را روی Windows server 2003 بگذاریم مشکلی پیش نمیاید؟مشکلاتی از جمله Replication و ...

با تشکرموضوعات مشابه: