در RUN این دستورها را بزنید ... این دستورات شما را از مسیرهای طولانی خلاص کرده و نیاز هر متخصص شبکه است ....
ncpa.cpl نمایش کانکشن ها
sysdm.cpl نمایش system properties
appwiz.cpl نمایش program and features
desk.cpl نمایش screen resolution
firewall.cpl نمایس firewall
hdwwiz.cpl نمایش device manager اما در ویندوز 2008 add hardware
intl.cpl نمایش region and language
inetcpl.cpl نمایش internet properties (option)i