نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 از مجموع 9
سپاس ها 1سپاس

موضوع: مشکل در User های DC و additional DC

  
 1. #1
  نام حقيقي: عباس کاشانی

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Jul 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  12
  سپاسگزاری شده
  0
  سپاسگزاری کرده
  3

  مشکل در User های DC و additional DC

  سلام دوستان
  من در سایت یک DC و Additional DC دارم که User ها و Computerهای AC هر دو یکی نیست Replicat هم کردم ولی نتیجه ای نمی ده لطفا راهنمایی کنید .  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: ودود

  عضو عادی شناسه تصویری vadood
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  741
  سپاسگزاری شده
  548
  سپاسگزاری کرده
  49
  خروجی dcdiag /v را توی هر دو سرور نگاه کن ببین شاید سر نخی توش باشه 3. #3
  نام حقيقي: عباس کاشانی

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Jul 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  12
  سپاسگزاری شده
  0
  سپاسگزاری کرده
  3
  بیشتر راهنمایی کنید .... 4. #4
  نام حقيقي: ودود

  عضو عادی شناسه تصویری vadood
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  741
  سپاسگزاری شده
  548
  سپاسگزاری کرده
  49
  توی command prompt دستور بالا را اجرا کن و خروجی را اینجا بگذار


  akashani سپاسگزاری کرده است.

 5. #5
  نام حقيقي: عباس کاشانی

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Jul 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  12
  سپاسگزاری شده
  0
  سپاسگزاری کرده
  3
  Testing server: Tehran\GHATRANDC1
  Starting test: Replications
  * Replications Check
  [Replications Check,GHATRANDC1] A recent replication attempt failed:
  From SQL-OFFICE to GHATRANDC1
  Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  The replication generated an error (8614):
  Win32 Error 8614
  The failure occurred at 2011-10-02 13:29:42.
  The last success occurred at 2007-01-01 02:22:27.
  4554 failures have occurred since the last success.
  [Replications Check,GHATRANDC1] A recent replication attempt failed:
  From SQL-OFFICE to GHATRANDC1
  Naming Context: CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  The replication generated an error (8614):
  Win32 Error 8614
  The failure occurred at 2011-10-02 13:29:42.
  The last success occurred at 2007-01-01 03:13:31.
  6263 failures have occurred since the last success.
  [Replications Check,GHATRANDC1] A recent replication attempt failed:
  From SQL-OFFICE to GHATRANDC1
  Naming Context: DC=ghatran-saveh,DC=teh
  The replication generated an error (8614):
  Win32 Error 8614
  The failure occurred at 2011-10-02 13:43:34.
  The last success occurred at 2007-01-01 03:06:03.
  6306 failures have occurred since the last success.
  * Replication Latency Check
  DC=ForestDnsZones,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Latency information for 1 entries in the vector were ignored.
  1 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas
  and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no
  latency information (Win2K DC).
  DC=DomainDnsZones,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Latency information for 1 entries in the vector were ignored.
  1 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas
  and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no
  latency information (Win2K DC).
  REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING
  GHATRANDC1: Current time is 2011-10-02 13:45:57.
  CN=Schema,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Last replication recieved from SQL-OFFICE at 2007-01-01 02:22:27.


  WARNING: This latency is over the Tombstone Lifetime of 180 days
  !
  Latency information for 4 entries in the vector were ignored.
  4 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas
  and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no
  latency information (Win2K DC).
  CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Last replication recieved from SQL-OFFICE at 2007-01-01 03:13:31.


  WARNING: This latency is over the Tombstone Lifetime of 180 days
  !
  Latency information for 4 entries in the vector were ignored.
  4 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas
  and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no
  latency information (Win2K DC).
  DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Last replication recieved from SQL-OFFICE at 2007-01-01 03:06:03.


  WARNING: This latency is over the Tombstone Lifetime of 180 days
  !
  Latency information for 4 entries in the vector were ignored.
  4 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas
  and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no
  latency information (Win2K DC).
  * Replication Site Latency Check
  ......................... GHATRANDC1 passed test Replications
  Test omitted by user request: Topology
  Test omitted by user request: CutoffServers
  Starting test: NCSecDesc
  * Security Permissions check for all NC's on DC GHATRANDC1.
  * Security Permissions Check for
  DC=ForestDnsZones,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  (NDNC,Version 2)
  * Security Permissions Check for
  DC=DomainDnsZones,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  (NDNC,Version 2)
  * Security Permissions Check for
  CN=Schema,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  (Schema,Version 2)
  * Security Permissions Check for
  CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  (Configuration,Version 2)
  * Security Permissions Check for
  DC=ghatran-saveh,DC=teh
  (Domain,Version 2)
  ......................... GHATRANDC1 passed test NCSecDesc
  Starting test: NetLogons
  * Network Logons Privileges Check
  Verified share \\GHATRANDC1\netlogon
  Verified share \\GHATRANDC1\sysvol
  ......................... GHATRANDC1 passed test NetLogons
  Starting test: Advertising
  The DC GHATRANDC1 is advertising itself as a DC and having a DS.
  The DC GHATRANDC1 is advertising as an LDAP server
  The DC GHATRANDC1 is advertising as having a writeable directory
  The DC GHATRANDC1 is advertising as a Key Distribution Center
  The DC GHATRANDC1 is advertising as a time server
  The DS GHATRANDC1 is advertising as a GC.
  ......................... GHATRANDC1 passed test Advertising
  Starting test: KnowsOfRoleHolders
  Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran
  ,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran
  ,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran,CN
  =Sites,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran,CN
  =Sites,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Se
  rvers,CN=Tehran,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ghatr an-saveh,DC=teh
  ......................... GHATRANDC1 passed test KnowsOfRoleHolders
  Starting test: RidManager
  * Available RID Pool for the Domain is 4606 to 1073741823
  * ghatrandc1.ghatran-saveh.teh is the RID Master
  * DsBind with RID Master was successful
  * rIDAllocationPool is 1106 to 1605
  * rIDPreviousAllocationPool is 1106 to 1605
  * rIDNextRID: 1217
  ......................... GHATRANDC1 passed test RidManager
  Starting test: MachineAccount
  Checking machine account for DC GHATRANDC1 on DC GHATRANDC1.
  * SPN found :LDAP/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh/ghatran-saveh.teh
  * SPN found :LDAP/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  * SPN found :LDAP/GHATRANDC1
  * SPN found :LDAP/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh/GHATRAN-SAVEH
  * SPN found :LDAP/1a4dff13-fb6f-4834-ac25-04995c363930._msdcs.ghatran-s
  aveh.teh
  * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/1a4dff13-fb6f-4834-ac
  25-04995c363930/ghatran-saveh.teh
  * SPN found :HOST/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh/ghatran-saveh.teh
  * SPN found :HOST/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  * SPN found :HOST/GHATRANDC1
  * SPN found :HOST/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh/GHATRAN-SAVEH
  * SPN found :GC/ghatrandc1.ghatran-saveh.teh/ghatran-saveh.teh
  ......................... GHATRANDC1 passed test MachineAccount
  Starting test: Services
  * Checking Service: Dnscache
  * Checking Service: NtFrs
  * Checking Service: IsmServ
  * Checking Service: kdc
  * Checking Service: SamSs
  * Checking Service: LanmanServer
  * Checking Service: LanmanWorkstation
  * Checking Service: RpcSs
  * Checking Service: w32time
  * Checking Service: NETLOGON
  ......................... GHATRANDC1 passed test Services
  Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
  Starting test: ObjectsReplicated
  GHATRANDC1 is in domain DC=ghatran-saveh,DC=teh
  Checking for CN=GHATRANDC1,OU=Domain Controllers,DC=ghatran-saveh,DC=te
  h in domain DC=ghatran-saveh,DC=teh on 1 servers
  Object is up-to-date on all servers.
  Checking for CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran,CN=Sit
  es,CN=Configuration,DC=ghatran-saveh,DC=teh in domain CN=Configuration,DC=ghatra
  n-saveh,DC=teh on 1 servers
  Object is up-to-date on all servers.
  ......................... GHATRANDC1 passed test ObjectsReplicated
  Starting test: frssysvol
  * The File Replication Service SYSVOL ready test
  File Replication Service's SYSVOL is ready
  ......................... GHATRANDC1 passed test frssysvol
  Starting test: frsevent
  * The File Replication Service Event log test
  There are warning or error events within the last 24 hours after the
  SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
  Group Policy problems.
  An Warning Event occured. EventID: 0x800034C4
  Time Generated: 10/02/2011 10:17:29
  (Event String could not be retrieved)
  ......................... GHATRANDC1 failed test frsevent
  Starting test: kccevent
  * The KCC Event log test
  Found no KCC errors in Directory Service Event log in the last 15 minut
  es.
  ......................... GHATRANDC1 passed test kccevent
  Starting test: systemlog
  * The System Event log test
  An Error Event occured. EventID: 0x0000165B
  Time Generated: 10/02/2011 13:26:01
  Event String: The session setup from computer 'GHOW221' failed
  because the security database does not contain a
  trust account 'GHOW221$' referenced by the
  specified computer.


  USER ACTION
  If this is the first occurrence of this event for
  the specified computer and account, this may be a
  transient issue that doesn't require any action
  at this time. Otherwise, the following steps may
  be taken to resolve this problem:


  If 'GHOW221$' is a legitimate machine account for
  the computer 'GHOW221', then 'GHOW221' should be
  rejoined to the domain.


  If 'GHOW221$' is a legitimate interdomain trust
  account, then the trust should be recreated.


  Otherwise, assuming that 'GHOW221$' is not a
  legitimate account, the following action should
  be taken on 'GHOW221':


  If 'GHOW221' is a Domain Controller, then the
  trust associated with 'GHOW221$' should be
  deleted.


  If 'GHOW221' is not a Domain Controller, it
  should be disjoined from the domain.
  An Error Event occured. EventID: 0x000016AD
  Time Generated: 10/02/2011 13:30:19
  Event String: The session setup from the computer GHOW221
  failed to authenticate. The following error
  occurred:
  %%5
  ......................... GHATRANDC1 failed test systemlog
  Test omitted by user request: VerifyReplicas
  Starting test: VerifyReferences
  The system object reference (serverReference)
  CN=GHATRANDC1,OU=Domain Controllers,DC=ghatran-saveh,DC=teh and
  backlink on
  CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran,CN=Sites,CN=Con figuration,DC=ghatran
  -saveh,DC=teh
  are correct.
  The system object reference (frsComputerReferenceBL)
  CN=GHATRANDC1,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replicatio
  n Service,CN=System,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  and backlink on
  CN=GHATRANDC1,OU=Domain Controllers,DC=ghatran-saveh,DC=teh are
  correct.
  The system object reference (serverReferenceBL)
  CN=GHATRANDC1,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replicatio
  n Service,CN=System,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  and backlink on
  CN=NTDS Settings,CN=GHATRANDC1,CN=Servers,CN=Tehran,CN=Sit es,CN=Configu
  ration,DC=ghatran-saveh,DC=teh
  are correct.
  ......................... GHATRANDC1 passed test VerifyReferences
  Test omitted by user request: VerifyEnterpriseReferences
  Test omitted by user request: CheckSecurityError


  Running partition tests on : ForestDnsZones
  Starting test: CrossRefValidation
  ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation


  Starting test: CheckSDRefDom
  ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom


  Running partition tests on : DomainDnsZones
  Starting test: CrossRefValidation
  ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation


  Starting test: CheckSDRefDom
  ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom


  Running partition tests on : Schema
  Starting test: CrossRefValidation
  ......................... Schema passed test CrossRefValidation
  Starting test: CheckSDRefDom
  ......................... Schema passed test CheckSDRefDom


  Running partition tests on : Configuration
  Starting test: CrossRefValidation
  ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
  Starting test: CheckSDRefDom
  ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom


  Running partition tests on : ghatran-saveh
  Starting test: CrossRefValidation
  ......................... ghatran-saveh passed test CrossRefValidation
  Starting test: CheckSDRefDom
  ......................... ghatran-saveh passed test CheckSDRefDom


  Running enterprise tests on : ghatran-saveh.teh
  Starting test: Intersite
  Skipping site Tehran, this site is outside the scope provided by the
  command line arguments provided.
  ......................... ghatran-saveh.teh passed test Intersite
  Starting test: FsmoCheck
  GC Name: \\ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  Locator Flags: 0xe00003fd
  PDC Name: \\ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  Locator Flags: 0xe00003fd
  Time Server Name: \\ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  Locator Flags: 0xe00003fd
  Preferred Time Server Name: \\ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  Locator Flags: 0xe00003fd
  KDC Name: \\ghatrandc1.ghatran-saveh.teh
  Locator Flags: 0xe00003fd
  ......................... ghatran-saveh.teh passed test FsmoCheck
  Test omitted by user request: DNS
  Test omitted by user request: DNS 6. #6
  نام حقيقي: علي

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  اهواز
  نوشته
  55
  سپاسگزاری شده
  45
  سپاسگزاری کرده
  7
  تا حالا با WMware Snapshot يا Acronis يا نرم افزارهاي مشابه Image رو بر نگردوندي ؟
  GC روي كدوم هست و هر كدوم چه FSMO Role اي دارن ؟ 7. #7
  نام حقيقي: عباس کاشانی

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Jul 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  12
  سپاسگزاری شده
  0
  سپاسگزاری کرده
  3
  نه ولی چیکار میشه کرد .... ؟

  روی Ghatrandc1 8. #8
  نام حقيقي: ودود

  عضو عادی شناسه تصویری vadood
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  741
  سپاسگزاری شده
  548
  سپاسگزاری کرده
  49
  باید بشینی مشکلات را یکی یکی حل کنی
  مثلا ببین چرا replication هات انجام نشده. مشکل dns ببین داری یا نه

  اگه این متن انگلیسی را چپ چین می کردی بهتر بود می شد خوند! 9. #9
  نام حقيقي: عباس کاشانی

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Jul 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  12
  سپاسگزاری شده
  0
  سپاسگزاری کرده
  3
  مشکل dns چطوری میشه فهمید ؟ کاربرام جدیداً نمیطونن Log On کنن یا دسترسی به data Sql پیدا کنن . و امسال اینهاکلمات کلیدی در جستجوها:

netlogon

role های مختلف

sysvol share permissions

مشکل در نصب additinal dc

sysvol not shared on domain controller

kcc event

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •