دوستان سلام
امروز من وقتی خواستم در یک شبکه بین دو دامین کنترلر replication بزنم با پیغام زیر مواجه شدم
The following error occurred....
The replication failed to allocate Memory

هیچ log ی هم مشاهده نمی کنم .مشکل کجاست ؟موضوعات مشابه: