چطور میتونم Password policy یک Ou را از Domain متمایز وقتی GPO میسازم و Link میدم به OU باز هم pass length رو از domain به ارث میبره با اینکه Block inherted رو فعال کردم کسی هست بدونه چی کار باید کنم دیون شدم