نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 از مجموع 4

موضوع: شکل در پر شدن logهای سیستم

  
 1. #1
  نام حقيقي: sara.ok

  عضو غیر فعال شناسه تصویری saraweblog
  تاریخ عضویت
  Feb 2006
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  83
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  6

  Icon14 شکل در پر شدن logهای سیستم

  با سلام!
  من یک وب سرور دارم که هفته ای یکبار log هاش به اندازه 30g پر میشه و درایو c من رو پر میکنه منظورم logخای داخل system32 در شاخه ویندوز هست چکار کنم که مجبور نباشم برم دستی این log ها را پاک کنم راحی هست که جایی ست کنم که فرضا تا 5g که پرشد خودش پاک کنه یا بره روی بقیه logها wr کنه؟  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: محمد حکیمی

  Administrator شناسه تصویری Hakimi
  تاریخ عضویت
  Dec 2002
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  6,547
  سپاسگزاری شده
  6795
  سپاسگزاری کرده
  1033
  نوشته های وبلاگ
  4
  با یک اسکریپت که به صورت Schedule اجرا شود می توانید تنظیم کنید که هر روز، فایل های قدیمی تر از n روز پاک شوند.


  محمد حکیمی
  hakimi [a t] gmail.com

 3. #3
  نام حقيقي: عبدالزهرا

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  tehran
  نوشته
  47
  سپاسگزاری شده
  10
  سپاسگزاری کرده
  13
  میشه اسکریپت رو بنویسید و یه منبع اسکریپت نویسی هم معرفی بفرمایید؟ 4. #4
  نام حقيقي: محمد حکیمی

  Administrator شناسه تصویری Hakimi
  تاریخ عضویت
  Dec 2002
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  6,547
  سپاسگزاری شده
  6795
  سپاسگزاری کرده
  1033
  نوشته های وبلاگ
  4
  اسکریپتی برای حذف فایل های موجود در یک فولدر که تاریخ آخرین ویرایش آنها از تاریخ تعیین شده قدیمی تر باشد:

  کد:
  '====================
  '
  ' NAME:  PurgeFiles.vbs
  '
  ' AUTHOR:  Mohammad Hakimi
  ' DATE:  20050925
  ' Modified:  20080318
  '
  ' COMMENT:PURGEFILES.vbs uses the LastModifiedDate of a file and deletes it
  '  if it is older that the specified number of days.
  '    
  ' USAGE:  CScript.exe purgefiles.vbs <rootfolder> <maxdaysold> [/R] [/S] [/T] [/V]
  '                 [/L:logfile] [/E]
  '
  ' <rootfolder> - Specifies the directory to start purging files.
  ' <maxdaysold> - Specifies how old a file can be in Days before it is purged.
  ' [/E] - Report status and results to the Event Log.
  ' [/L:logfile] - Specifies a file to output the results to.
  ' [/R] - Deletes the rootfolder if it is empty.
  ' [/S] - Deletes any empty subdirectories.
  ' [/T] - Test Mode - does not delete any files or directories.
  ' [/V] - Verbose Mode - shows detailed information to the screen.
  ' /? - Displays USAGE message.
  '
  '====================
  
  Const EVENT_SUCCESS = 0
  Const EVENT_ERROR = 1
  Const EVENT_WARNING = 2
  Const EVENT_INFORMATION = 4
  
  Dim objFSO, objWSH, objLogFile
  Dim argCount, iArg, flg
  Dim RootFolder, MaxDaysOld, Logfile
  Dim iDelFiles, iDelDirs
  Dim bDeleteRoot, bDeleteSub,bVerbMode, bTestMode, bEventLog
  
  On Error Resume Next
  
  Set objWSH = CreateObject("WScript.Shell")
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  argCount = WScript.Arguments.Count
  iArg = 0
  
  ' Check to see if the user is asking for help.
  If argCount > 0 Then
    flg = LCase(WScript.Arguments(0))
    If (flg="help") Or (flg="/h") Or (flg="\h") Or (flg="-h") Or (flg="h") Or _
     (flg="/?") Or (flg="\?") Or (flg="-?") Or (flg="?") Then
      Call ShowUsage
    End If
  End If
  
  ' Make sure that we have at least 2 arguments.  
  If argCount < 2 Then
    Call Fail("Usage: " & WScript.ScriptName & " /? for help.")
  End If
  
  ' Initialize variables.
  iDelFiles = 0
  iDelDirs = 0
  bDeleteSub = False
  bDeleteRoot = False
  bVerbMode = False
  bTestMode = False
  bEventLog = False
  
  ' Verify that the first argument is a folder and it exists.
  RootFolder = NextArgument
  If Not objFSO.FolderExists(RootFolder) Then
    Call Fail("Can't find " & chr(34) & RootFolder & chr(34) & ".")
  End If
  
  ' Verify that the second argument is a valid number of days.
  MaxDaysOld = NextArgument
  If IsNumeric(MaxDaysOld) Then
    If (MaxDaysOld >= 1) Then
      MaxDaysOld = Int(MaxDaysOld)
    Else
      Call Fail("Invalid MAXDAYSOLD parameter.")
    End If
  Else
    Call Fail("Invalid MAXDAYSOLD parameter.")
  End If
  
  ' If we have more than 2 arguments then error out.
  If Not IsEmpty(NextArgument)Then
    Call Fail("Usage: " & WScript.ScriptName & " /? for help.")
  End If
  
  ' Open the logfile if it was an option.
  If Not IsEmpty(Logfile) Then
    Set objLogFile = objFSO.CreateTextFile(Logfile, True)
    Call CheckError
  End If
  
  ' Everything should be ok so proceed with the purging.
  Call LogToEventLog("Script has started...", EVENT_INFORMATION)
  Call LogEvent("PurgeFiles.vbs has started..." & vbCrLf)
  Call ScanFolder(RootFolder)
  
  ' Show the results. If there were any errors then the script would have exited already.
  Call LogToEventLog("Script has ended..." & vbCrLf & "Deleted Files: " & _
           iDelFiles & vbCrLf & "Deleted Folders: " & iDelDirs, _
           EVENT_INFORMATION)
  
  Call LogEvent(vbCrLf & "PurgeFiles.vbs is complete." & vbCrLf & "Deleted Files: " & _
         iDelFiles & vbCrLf & "Deleted Folders: " & _
         iDelDirs)
  
  ' Clean up.
  Set objWSH = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  If Not IsEmpty(Logfile) Then objLogFile.Close
  
  ' Exit the script.
  WScript.Quit 0
  
  '====================
  Sub ScanFolder(sFolderName)
  
  Dim objFolder, objSubFolders, objFiles
  Dim Folder, File
  Dim ret
  
  On Error Resume Next
  
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(sFolderName)
  Set objSubFolders = objFolder.SubFolders
  Set objFiles = objFolder.Files
  
  For Each Folder In objSubFolders
    ScanFolder (Folder.Path)
  Next
  
  For Each File In objFiles
    ret = DaysOld(File.Path)
    ' If the file older then the wanted # of days then delete it.
    If ret > MaxDaysOld Then
      If bTestMode = False Then
        If StrComp(File.Path, Logfile, vbTextCompare) <> 0 Then
          Call LogEvent(File.Path & " is " & ret & " days old. - FILE DELETED.")
          objFSO.DeleteFile File, True
          Call CheckError
        End If
      End If
      iDelFiles = iDelFiles + 1
    End If
  Next
  
  ' If the folder is empty the delete the folder.
  If objFiles.Count <= 0 Then
    If sFolderName = RootFolder Then
      If bDeleteRoot = True Then
        If bTestMode = False Then
          Call LogEvent(sFolderName & " is empty. - FOLDER DELETED")
          objFSO.DeleteFolder sFolderName, True
          Call CheckError
        End If
        iDelDirs = iDelDirs + 1
        Exit Sub
      Else: Exit Sub
      End If
    End If
    If bDeleteSub = True Then
      If bTestMode = False Then
        Call LogEvent(sFolderName & " is empty. - FOLDER DELETED")
        objFSO.DeleteFolder sFolderName, True
        Call CheckError
      End If
      iDelDirs = iDelDirs + 1
      Exit Sub
    Else: Exit Sub
    End If
  End If
  
  End Sub
  
  '====================
  Function DaysOld(sFileName)
  
  Dim objFile
  
  On Error Resume Next
  
  Set objFile = objFSO.GetFile(sFileName)
  Call CheckError
  
  ' Return the difference in days.
  DaysOld = Int(Now() - objFile.DateLastModified)
  
  End Function
  
  '====================
  ' Extract argument value from command line, processing any option flags.
  Function NextArgument
  
  Dim arg
  
  Do ' Loop to pull in option flags until an argument value is found.
    If iArg >=argCount Then Exit Function
    arg = WScript.Arguments(iArg)
    iArg = iArg + 1
    If (AscW(arg) <> AscW("/")) And (AscW(arg) <> AscW("-")) Then Exit Do
    Select Case UCase(Right(arg, Len(arg) -1))
      Case "E" : bEventLog = True
      Case "R" : bDeleteRoot = True
      Case "S" : bDeleteSub = True
      Case "T" : bTestMode = True
      Case "V" : bVerbMode = True
      Case Else
        If UCase(Mid(arg, 2, 2)) = "L:" Then
          LogFile = Mid(arg,4)
        Else
          Call Fail("Invalid option flag: " & arg)
        End If
    End Select
  Loop
  
  NextArgument = arg
  
  End Function
  
  '====================
  Sub ShowUsage
  
  WScript.Echo "CScript.exe " & WScript.ScriptName & " <rootfolder> <maxdaysold> [/R] [/S] [/T] [/V]" & vbCrLf & _
         vbTab & vbTab & vbTab & vbTab & vbTab & " [/L:logfile]" & vbCrLf & vbCrLf & _
         " rootfolder" & vbTab & "Specifies the directory to start purging files." & vbCrLf & _
         " maxdaysold" & vbTab & "Specifies how old a file can be in Days before it is purged." & vbCrLf & _
         " /E" & vbTab & vbTab & "Report status and results to the Event Log." & vbCrLf & _
         " /L:logfile" & vbTab & vbTab & "Specifies a file to output the results to." & vbCrLf & _
         " /R" & vbTab & vbTab & "Deletes the rootfolder if it is empty." & vbCrLf & _
         " /S" & vbTab & vbTab & "Deletes any empty subdirectories." & vbCrLf & _
         " /T" & vbTab & vbTab & "Test Mode - does not delete any files or directories." & vbCrLf & _
         " /V" & vbTab & vbTab & "Verbose Mode - shows detailed information to the screen." & vbCrLf & _
         " /?" & vbTab & vbTab & "Displays this message." & vbCrLf & vbCrLf & _
         WScript.ScriptName & " will not delete any directories by default."
  WScript.Quit 1
  
  End Sub
  
  '====================
  Sub CheckError()
  
  Dim msg
  
  If Err.Number = 0 Then Exit Sub
  msg = Err.Source & " " & Hex(Err) & ": " & Err.Description
  
  Call Fail(msg)
  
  End Sub
  
  '====================
  Sub LogEvent(sMessage)
  
  If bVerbMode Then WScript.Echo(sMessage)
  If IsObject(objLogFile) Then objLogFile.WriteLine(sMessage)
  
  End Sub
  
  '====================
  Sub LogToEventLog(sMessage, nValue)
  
  If bEventLog Then objWSH.LogEvent nValue, WScript.ScriptName & ": " & sMessage
  
  End Sub
  
  '====================
  Sub Fail(sMessage)
  
  If bEventLog Then LogToEventLog sMessage, EVENT_ERROR
  If IsObject(objLogFile) Then
    objLogFile.WriteLine(WScript.ScriptName & ": " & sMessage)
    objLogFile.Close
  End If
  WScript.Echo WScript.ScriptName & ": " & sMessage
  
  WScript.Quit(1)
  
  End Sub
  منظورتان از منبع برای اسکریپت نویسی را متوجه نشدم. اسکریپت ها به زبان VBScript هستند. اگر این زبان را یاد بگیرید می توانید اسکریپت های مورد نظرتان را بنویسید.


  محمد حکیمی
  hakimi [a t] gmail.com

کلمات کلیدی در جستجوها:

پر شدن log file

درایو c پر شده چکار کنم

پر شدن log سیستم

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •