آقای آریاگهر دوباره شد جریانه امنی سناو یا ک بست ااااااا
قربونت برم پرسیدن داره این مسئله ؟