آنتنی میخوام که به شعاع 6 کیلومتر برد داشته باشه داخل یه شهر کوچیک که ساختمانهای مرتفعی نداره تا بتونم اینترنت رو نتقال بدم با قابلیت نصب ف یل ترشکن داخل میکروتیک ممنون ضمنا بصورت دایره ای مثل انتن omni llk,kموضوعات مشابه: