سلام
براي يه لينك به طول 10 كيلومتر و با وجود مانع كوه در نقطه وسط ..پيشنهاد خودم استفاده از تجهيزات پسيو هست ( انتن و موجبر )
سوال اينه كه كسي تا به حال اين شبكه كار كرده نوع انتن و تجهيزات مربوطه چي استفاده كنمموضوعات مشابه: