بخواين تجهيزات ارزون ميتونيد از پلنت يا ميكرونت استفاده كنيد
پلنت خوبيش اينه كه صداي قوي داره و شما ميتونيد اف ايكس او بودن و اف ايكس اس بودن مودم هاش را تعييد كنيد اما ميكرونت يا اف ايكس او هست يا اف ايكس اس
خيلي راحت ميتونيد خط باهاش انتقال بدين