انتقال برق بدون سیم از سطح ماه

یکی از ایده های جدید تولید انرژی، انتقال انرژی خورشیدی از سطح ماه بصورت بی سیم است. اصول اولیه این طرح توسط دکتر دیوید کریسول (Dr. David Criswell)محقق دانشگاه هوستون تگزاس و مدیرمؤسسه Space Systems Operations ارائهشده است. بر اساس این طرح، ابتدا مجموعه ای بسیار وسیع از سلولهایخورشیدی بر سطح ماه (که همیشه به طرف زمین است) قرار داده میشوند تا نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. سپس انرژی الکتریکی حاصله به یکفرستنده مایکروویو ارسال میشود تا به امواج رادیویی در فرکانس 2.5 گیگاهرتز تبدیلشده و از آنجا بوسیله آنتنهای با پهنای بیم (beam) بسیار باریک بطرف زمین ارسالگردد. در سطح زمین این امواج الکترومغناطیسی پر قدرت بوسیله آرایه های بسیاربزرگ (very large array) از آنتنهای مایکروویو دریافت شده و دوباره به انرژی الکتریکی تبدِل میشوند. همچنین بخشی از این امواج توسط ماهواره های مخصوصی که دراطراف کره زمین قرار خواهند گرفت به نقاط دیگر کره زمین که در دید مستقیم ماه نمی باشند منعکس میشوند.
در واقع تبدیل انرژی الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی این امکان را میدهد تا انرژی بصورت بی سیم از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل شود و در نقطه مقابل پس از دریافتامواج الکترومغناطیسی با انجام عمل عکس، انرژی ااکتریکی مجدداً تولید گردد (به اینروش اصطلاحاً
power beaming میگویند). تقریباً اساس تمام سیستمهای انتقال برقبدون سیم بر همین پایه استوار است. البته واضح است که بازدهی چنینسیستمهایی در مقایسه با انتقال برق در خطوط برق بسیار پایین است چون مقدار زیادی از انرژی در تبدیل برق به امواج الکترومغناطیسی و بالعکس تلف میشود و بعلاوه مقداری ازانرژی موجود در امواج نیز در فرایند تشعشع وانتقال در محیط (اتمسفرزمین) به هدر خواهد رفت. بااین وجود، دکتر کریسول در مقالات مختلفی کهارائه کرده ( منجمله مقاله 1 و مقاله 2) بصورت تحلیلی به این مسائل اشاره کرده و بامحاسبات مختلف ادعا نموده است که میزان انرژی تولید شده با احتساب تمام اینتلفات و مخارجی که صرف ساخت و نصب تجهیزات خواهد شد باز مقرون به صرفهخواهد بود و تنها به کسری از یک سنت برای تولید یک کیلو وات بر ساعت برق خواهد رسید. البته دانشمندان ناسا نیز ایده های مشابهی مثل قرار دادن مجموعه ای از سلولهای خورشیدی و یا حتی صرفاً صفحه های منعکس کننده نور در مدار کره زمینارائه کرده اند که بحث بر سر اینکه کدام روش مناسبتر است هنوز ادامه دارد.

__________________
منبع:انتقال برق بدون سيم از سطح ماه -دانلود-كتاب-آموزش
موضوعات مشابه: