یکی از سیستم ها به صورت اتوماتیک ایپی می گیرفت ولی قطع شده !؟ ایا باید دستی ایپی بدم