ارتباط دو مرکز سناریو
اگر بخواهیم دور مرکز با فاصله 40 کیلومتر از هم بدون دید مستقیم (کوه )به وسیله تجهیزات وایرلس به هم ارتباط دهیم ; اگر شدنی است با چه تجهیزاتی؟
در ضمن با پهنای باند حداقل 12mbps