ديد مستقيم هست ولي در نقطه چهارم كه شده 2 كيلومتر ارتفاع 5 متر اختلاف هست و از اون نقطه به بعد هيچ مشكلي از نظر ديد نيستموضوعات مشابه: