دوستان و اساتید محترم

میخواستم درمورد امکان ایجاد یک ریپیتر که با wag 160n بتونه کار کنه اگر ممکن است توضیحاتی بفرمائید