سلام
لطف كنين مواردي كه مناسب با هر كدام از طراحي هاي فوق هستند رو معرفي كنين (چه مكانهايي ؟)
اينكه بر اساس چه ملاكهاي اساسي اين دو الگو تفكيك ميشن و بودن يا نبود آنتنها چه مقدار ميتونه در كارايي ها تاثير بگذاره؟
به طور كلي آنتنها معمولا تا چه مقدار در برد موثر راديوهاي Indoor تاثير ميگذاره ؟
ممنون استفاده مورد نظر من بيشتر فواصل نهايتا 2-3 كيلومتري است و كم ترافيك است
موضوعات مشابه: