گل گفتید !!!!
قطعی ها مکرر ،نوسانات متدد. به نظر من که باید واسه UPS ها هم یه UPS گذاشت