مهدی جون شما ماشالا همه جا آشنا داری کسی جرات نمیکنه کاری به کاریت داشته باشه...