من پیشنهاد میکنم با اسکوئید انجام بدین
اینجوری سرویستون کیفیت بهتری پیدا میکنه!!!