بخشی از فیلم های آموزشی دوره Linux Essentials

فیلم آموزش فارسی آشنایی با محیط سیستم عامل لینوکس

بخشی از فیلم های آموزشی دوره +Linux یا LPIc 1 - Exam 101


فیلم آموزش فارسی آشنایی با راه اندازی سرویس MySQL و همچنین نحوه یاخت DataBase , Table و کار با آنها


بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIC 2 - Exam 201
موضوعات مشابه: