سلام دوستان
اگر كسي جاي خاصي را براي آموزش عملي در رابطه با كليه موضوعات شبكه سراغ دارد لطفا نشاني آن را ذكر كند . ضمنا اگر مدرك هم بدهد عالي است .
مطمئن باشد و شهريه اش هم مناسب باشد .موضوعات مشابه: