هيچي قربان قدم رنجه ميفرمائيد تا اينجا تشريف مياريد همين! البته فعلا كه جلسات معلق شد و قراره كه با ميل خبر بدند چي ميشه !!