مطرح کردن این گونه مسائل در انجمن پذیرفته شده نمی باشد.

با سپاس از دقت بیش از پیش شما.